Jak się zapisać

1. Złóż wniosek (podanie) o skierowanie do dziennego domu pomocy poprzez pracownika socjalnego znajdującego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jabłkowej 5 w Brzegu. ( wniosek może złożyć także przedstawiciel ustawowy, bądź za zgodę zainteresowanej osoby inna osoba fizyczna lub prawna)

2. Decyzję w sprawie skierowania wydaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w terminie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.

3. Pracownik socjalny przeprowadza również wywiad z osobami zobowiązanymi do alimentacji osoby zainteresowanej.

 

W pierwszej kolejności do Dziennego Domu Pomocy kierowane są osoby o najniższym dochodzie spełniające jeden z wymienionych warunków

nie przekraczającym ustawowego kryterium dochodowego,

jest samotna, wymagająca pomocy innych osób w sytuacji gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić jej wymaganej pomocy.

 

Osoby nie spełniające warunków opisanych powyżej mogą  być kierowane do Dziennego Domu Pomocy tylko wówczas gdy są w nim wolne miejsca.

 

 Dokumenty niezbędne do przeprowadzenie wywiadu:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Dziennego Domu Pomocy wraz ze zgodą na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

2. Zaświadczenie o dochodach rodziny

3. Decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury i renty

4. Decyzję  mops o przyznaniu zasiłku stałego (jeśli dotyczy)

5. Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy

6. Dowód osobisty lub inny dokument

7. Oświadczenie o stanie majątkowym

8. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt i/lub wyżywienie

 

Po złożeniu dokumentów przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie.

 

O nas

Dzienny Dom Pomocy funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu. Przeznaczony jest dla seniorów, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i potrzebujących. Dom funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00–16:00. W placówce istnieje możliwości wykupienia obiadu świadczonego przez catering zewnętrzny. Pensjonariuszami tego domu są głównie osoby, które pragną zachować zdrowie, prowadzić aktywny tryb życia, podtrzymywać sprawność psychofizyczną oraz pogodę ducha. Działania Dziennego Domu Pomocy skierowane są na niwelowanie trudności i problemów z jakimi na co dzień borykają się nasi podopieczni (tj. poczucie samotności, izolacji społecznej).

 

Skontaktuj się z nami

Dzienny Dom Pomocy w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29

(placówka podlega pod Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Brzegu) 

tel. (77) 404-58-20 
tel. (77) 404-58-21
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  ddp@mops-brzeg.pl

Godziny pracy DDP Brzeg: 

Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30

2014 Dzienny Dom Pomocy w Brzegu